Ga naar de inhoud

Kennispaper Geopolymeerbeton in voorgespannen kanaalplaten

SBRCURnet heeft, in nauwe samenwerking met kennisinstituten en marktpartijen, in 2014 een onderzoekprogramma opgezet, dat zich richt op duurzame (sustainable) én betrouwbare (durable) betonconstructies. Eén van de initiatieven uit dit onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in een (algemene) beoordelingsmethodiek, waarmee de toepassing van alternatieve materialen in beton mogelijk wordt gemaakt en wordt gestimuleerd. Deze beoordelingsmethodiek is gepubliceerd in 2015 en dient worden gebruikt bij het opstellen van CUR-Aanbevelingen voor specifieke alternatieve toeslagmaterialen en bindmiddelen voor beton.

Een van de mogelijkheden om de CO2 uitstoot van beton te reduceren, om daarmee tot een duurzamere betonconstructie te komen, is het cement te vervangen door geopolymeren als bindmiddel. De noodzaak tot deze CO2 reductie is evident: als het meest toegepaste bouwmateriaal levert beton vanwege het cement als bindmiddel een forse bijdrage aan de door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot. Op basis van voornoemde algemene beoordelingsmethodiek is in 2015 begonnen met het opstellen van een preadvies om het gebruik van geopolymeren als bindmiddel in niet-constructieve toepassingen zoals straattegels, -stenen en -banden, mogelijk te maken. Op basis van dit preadvies en op basis van de resultaten van een (nog lopend) verificatieonderzoek naar testmethoden, wordt voor dit toepassingsgebied een CURAanbeveling opgesteld, die naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd. De werkzaamheden worden begeleid door de werkgroep ‘Geopolymeren, in niet-constructieve toepassingen’, die ressorteert onder de SBRCURnetcommissie ‘Duurzame én betrouwbare betonconstructies’.

 

In september 2016 is door VBI Ontwikkeling B.V. het initiatief genomen tot het laten opstellen van een CUR-Aanbeveling voor geopolymeerbeton voor constructieve elementen, i.c. voorgespannen kanaalplaten. Alhoewel naar een verbreding van het (constructieve) toepassingsgebied is gezocht (gewapende lichte prefab wandelementen en breedplaatvloeren), is besloten de CUR-Aanbeveling uitsluitend op ‘voorgespannen kanaalplaten van geopolymeerbeton’ te richten. Ten aanzien van de aanpak is een tweedeling aangehouden, net zoals dit is gebeurd bij ‘Geopolymeerbeton in niet-constructieve toepassingen’. Fase 1 betreft een preadvies, opgesteld op basis van een onderzoek naar kennis over en ervaring met gewapende c.q. voorgespannen bouwelementen van geopolymeerbeton, en fase 2 het opstellen van de CUR-Aanbeveling. Het voorliggende rapport betreft de resultaten van fase 1

 

Het rapport kan als kennispaper worden opgevraagd

Via de hyperlink hiernaast komt u rechtstreeks op de bestelpagina van SBRCURnet waar u het rapport kunt bestellen in print of als download.