Slimme Draagconstructies Groot

Slimme draagconstructies

In het centrum van een gemiddelde Nederlandse stad wordt vrijwel doorlopend gebouwd. Is het ene gebouw klaar, dan staan de bouwvakkers alweer in de startblokken voor het volgende project. Het kantoorgebouw maakt plaats voor een appartementencomplex, dat 15 jaar later weer moet wijken voor een hotel.

Dat slopen en herbouwen wordt veroorzaakt door een basale ontwerpfout. Gebouwen of hele wijken zijn monofunctioneel en daardoor niet aanpasbaar aan de eisen van de tijd. Al in de ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de eisen van toekomstige bewoners door functievrij te bouwen. Want alleen als een gebouw steeds in gebruik is, maken we optimaal gebruik van de grondstoffen en energie die gebruikt zijn bij de bouw. Die aanpasbaarheid wordt gegarandeerd door een draagstructuur met zo min mogelijk dragende muren en kolommen en zo groot mogelijke vrij indeelbare vloeren. Deze grote overspanningen kunnen worden gerealiseerd met kanaalplaten.

Snel bouwen zonder overlast

Functievrij bouwen betekent niet alleen flexibiliteit, maar ook veel minder overlast voor de omgeving.

De compacte stad is duurzaam

Misschien is het moeilijk te geloven, maar we weten ondertussen dat de stad de meest duurzame vestigingsvorm is. Het ruimtebeslag is minimaal, voorzieningen worden optimaal gedeeld, de energie wordt efficiënt gedistribueerd en benut, de verplaatsingsbehoefte is zeer beperkt, stedelijke economie heeft een grote zelfstandigheid en kracht.

Niet zo gek dus dat het ‘optimaliseren’ van urbanisatie en de stedelijke omgeving op dit moment een groot onderwerp is. We zoeken op allerlei manieren naar wegen om de ruimte en de mogelijkheden van de stad zo goed mogelijk te benutten.

Eén van de constateringen waar we daarbij tegenaan lopen, is de scheiding van functies. Oudere steden (en dan bedoelen we écht oud, zeg maar tot aan de Middeleeuwen) kenmerkten zich vaak door opname van alle functies binnen de grenzen van de stad: wonen, werken, voedselvoorziening, energievoorziening. De stad was volledig zelfvoorzienend. Dat veranderde toen de economie van de stad zich ontwikkelde tot een handels­ en later een diensteneconomie. De stad specialiseerde zich en vroeg daarmee de omgeving om de andere functies te verzorgen.

Maar langzamerhand beginnen wij de voordelen van de multifunctionele stad opnieuw te ontdekken. Juist vanuit de compactheid en nabijheid die we hebben leren waarderen. Individuele energievoorziening of urban agriculture zijn dus helemaal niet zo nieuw, maar moeten wel toegepast kunnen worden in een gebouwde omgeving die er ondertussen niet meer op is ingericht.

Dat vraagt om flexibiliteit. Wat bedacht is als dak, dient ook energie of landbouw te kunnen faciliteren. Groene buitenruimte kan ook in de hoogte worden aangelegd in gestapeld groen. De scheiding tussen openbare ruimte, collectieve voorziening en individuele woon­ en werkruimte zal vervagen doordat ruimtes en gebouwen een intensiever meervoudig ruimtegebruik zullen gaan kennen dan nu. Niet alleen de gebouwen maar de hele stad wordt zo flexibel.

Ontwikkelingen als deze stellen andere eisen aan gebouwen. Aan hun concept, hun plaatsing, hun technische en conceptuele verwevenheid met de omgeving. Het gebouw moet antwoord geven aan veranderende behoeften. Moet niet afgebroken, maar herbestemd worden. En dat binnen de gedachte van de compacte stad. En dus denken we in de hoogte, aan flexibiliteit van indeling en gebruik, enzovoort.

Lees ook onze whitepaper!

In de whitepaper, die u in het rechtermenu vindt, diepen we deze materie verder uit aan de hand van cases en actuele inzichten. Het geeft u een beeld van wat een goede draagstructuur kan betekenen voor functionaliteit en duurzaamheid.

Naar industrieel bouwen

Door bij de ontwikkeling en bouw het welbevinden van de gebruiker centraal te stellen, komen de belangen van investeerders, bouwers, gebruikers en installateurs samen en creëren we echt duurzame oplossingen. Industrieel bouwen met prefab-onderdelen en een gestandaardiseerde maatvoering, maakt het mogelijk om sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen.

Dit kan alleen bereikt worden met verregaande standaardisatie van producten en processen. De keten moet naadloos op elkaar aansluiten. Standaardmaten en geïntegreerd gebruik van software zorgen voor een optimaal proces met lagere faalkosten, minder vervoersbewegingen en tevreden eindgebruikers.

VBI heeft haar processen verregaand geoptimaliseerd en staat daarom bekend als dé expert op het gebied van industrialisatie. Door steeds meer partners hierop aan te sluiten komt een industrieel bouwproces dichterbij.

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over slimme draagconstructies? Bel dan met Hilbert Rinsma.