Duurzame Gebouwen Groot

Duurzame gebouwen

Een lange levensduur, dat is de eerste eis van een duurzaam gebouw. Gerealiseerd met voldoende flexibiliteit en gebouwd met duurzame materialen die geproduceerd zijn volgens een efficiënt proces. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd betekent dat het gebouw flexibel aanpasbaar is aan de veranderende eisen van de toekomst.

Echt duurzaam is flexibel aanwendbaar

Een echt duurzaam gebouw is een gebouw dat tientallen of zelfs honderden jaren optimaal gebruikt wordt. Want een gebouw kan nog zo duurzaam zijn, als het niet aanpasbaar is aan de wensen van de gebruiker staat het leeg en dat is altijd milieubelastend. De wereld om ons heen verandert continu, en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en de functionaliteit van gebouwen.

Bij VBI zien we dat de mens de komende jaren meer comfort om zich heen verlangt en dat duurzaam bouwen, revitalisatie en herbestemming aan belang toeneemt. Het is een maatschappelijke opdracht die we als partners in de hele bouwkolom moeten oppakken.

Onze draagconstructies bieden oplossingen voor flexibiliteit waarmee eenvoudig kan worden ingespeeld op veranderende gebruikswensen. Flexibel comfort noemen we dat.

Tot 90% minder milieubelasting

De keuze van de vloer bepaalt voor een aanzienlijk deel de milieulast van een gebouw. De standaard kanaalplaat is substantieel lichter dan een massieve vloer, wat zich direct vertaalt in een ruim 40% lagere milieuschaduwprijs*).

*) Volgens NIBE website milieuclassificaties, kanaalplaat zonder druklaag.

Door toepassing van nieuwe bindmiddelen is VBI in staat om de milieuschaduwprijs nog verder te verlagen tot 40% van de massieve vloer. Een doelmatige keuze dus voor gebouwen die moeten voldoen aan actuele prestatieniveaus vanuit BREEAM en GPR.

VBI biedt de mogelijkheid de kanaalplaatvloer voor materiaalrecycling terug te nemen en als granulaat toe te passen in nieuwe vloeren. Volumepercentages van 20, 30 of 50% van het grove toeslagmateriaal zijn vervangbaar door betongranulaat (conform NEN 8005 /CUR aanbeveling 112).

Binnen BREEAM is de basisnorm >15% secundair materiaal. Bij een keuze voor > 30% secundaire grondstoffen wordt binnen BREEAM zelfs een extra ‘exemplary performance credit’ toegekend. VBI biedt, op basis van de GreenScore-methodiek, zowel betongranulaat als secundaire grondstoffen als optie aan.”

Een boeiende ontwikkeling is om gebouwen zodanig te ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw remontabel zijn. Zodoende bestaat de mogelijkheid om elementen als compleet bouwdeel te hergebruiken in een nieuw te ontwikkelen gebouw. Keuze voor circulariteit door middel van remontabel bouwen is vanuit duurzaamheid bezien opnieuw een grote stap voorwaarts. Daarmee kan de milieulast verder worden verlaagd tot slechts 10% van die van concurrerende systemen.

Circulair bouwen

In toenemende mate komen we tot het inzicht dat materiaalkeuzes ingrijpen op mens en milieu en dat hergebruik beter is dan vernietiging. VBI wil dat duurzaamheid en circulariteit industrieel opschaalbaar wordt en zet daarom in op een nieuwe methodiek voor hergebruik van grondstoffen die het borgen ervan verlegt van projectniveau naar procesniveau.

Op jaarbasis zijn er voor procesindustrieën vaak voldoende circulaire grondstoffen te verkrijgen, terwijl dit op projectniveau niet altijd op het juiste moment of op de juiste locatie beschikbaar is. Met de borging van duurzaamheid en circulariteit op procesniveau, garandeert VBI dat uit een jaarlijks gereserveerde contingent, volume wordt toegewezen aan specifieke projecten. Net als een consument die groene stroom afneemt, wordt niet de stroom die uit het stopcontact komt maatgevend, maar de toewijzing aan het duurzaam opgewekte aandeel binnen het totaal.

VBI kan nooit meer certificeren dan ze aantoonbaar heeft ingekocht en verwerkt. Hiertoe wordt de jaarlijkse grondstoffenbalans door accountants beoordeeld en goedgekeurd. Daarnaast verklaren zij dat het toegewezen en gecertificeerde projectvolume in evenwicht is met het beschikbare contingent.

Deze industrieel opschaalbare toepassing van duurzame grondstoffen is één van de drie pijlers van een nieuwe methodiek voor certificering, te weten VBI GreenScore.

Erkende meerwaarde biedt financieel voordeel

Gezonde gebouwen zijn gezond in alles. In hoe ze worden gebouwd, in hun materiaalgebruik, in de omgeving die ze opleveren, in het effect dat ze hebben.

Het is niet voor niets dat binnen duurzaamheidslabels zoals bijvoorbeeld BREEAM/LEED/GPR extra credits worden toegekend aan aantoonbaar betere gebouwen. De duurzame oplossingen van VBI helpen om op een economische wijze te kunnen voldoen aan actuele prestatieniveaus.

Duurzame (materiaal)keuzes worden aangemoedigd door fiscale voordelen via de regelingen MIA/Vamil.

Op gebouwniveau zijn er in toenemende mate financierende partijen die rentekorting bieden vanwege een lager risicoprofiel bij een onderpand dat is gerealiseerd met oog op duurzaamheid en extra toekomstwaarde door flexibiliteit.

Actief betrokken bij duurzaamheid

Een beter milieu begint bij samenwerking. Daarom ondersteunt, initieert en participeert VBI in initiatieven en binnen organisaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als partner van MVO Nederland en ondertekenaar van de Green Deal ‘Verduurzaming Betonketen’ streven we bijvoorbeeld naar een 100% duurzame betonketen. Een initiatief dat inmiddels verder is uitgegroeid en opgegaan in het ‘Beton Akkoord’. Daarnaast zijn wij founding partner van de Dutch Green Building Council (DGBC).

Duurzaam productieproces

Wij produceren in een volledig geconditioneerde omgeving, volgens een geïndustrialiseerd proces. Door het gecontroleerde proces gaat er geen materiaal verloren. VBI beschikt sinds lang over een uniek recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces volledig worden hergebruikt. De monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten doen wij structureel op basis van ISO 9001 en 14001. (Zie ook de link “Duurzame processen VBI”.)

CSC gecertificeerd

Het wereldwijde CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) staat onder andere voor verantwoorde winning en inkoop van grondstoffen en de verantwoorde productie van beton. Sinds 2017 is VBI in het bezit hiervan en op dit moment op het niveau van CSC Gold. Met uw inkoop bij een CSC-gecertificeerd bedrijf ondersteunt u actief de verduurzamingsactiviteiten van de betonbranche.

BREEAM waardeert het CSC-certificaat in de hoogste categorie (Tierlevel 1) binnen BREEAM-NL 2014 MAT5 (Traceerbare herkomst van grondstoffen).

The floor is yours

VBI is voortdurend in gesprek over de thema’s van nu. Wilt u meepraten over duurzaamheid? Bel dan met Peter Musters.